Планове и отчети

Годишният план за дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ за 2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл.19, ал.1-3 на Правилника за устройството и дейността на националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г.).