Антикорупция

Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г.) „корупция е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност, лице злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица“. Орган за противодействие на корупцията е Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Сигнали за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от НЦОКССМП може да подавате към: