За нас

КОИ СМЕ НИЕ

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на здравно заведение.

Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването със следния предмет на дейност „научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи“.

НЦОКССМП е създаден с Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.

Дейността на НЦОКССМП е регламентирана с Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, съгласно който центърът:

ОБУЧЕНИЯ

1. Самостоятелно или съвместно с други организации проучва и анализира потребностите от обучение в областта на спешната медицинска помощ;

2. Разработва програми за първоначално и периодично обучение и квалификация в областта на спешната медицинска помощ, съгласувано с националните консултанти по съответните медицински специалности, които да бъдат утвърдени от министъра на здравеопазването;

3. Разработва учебни, методически и информационни материали;

4. Организира и провежда обучение:

 • на постъпващи на работа в центровете за спешна медицинска помощ (първоначално обучение);
 • на работещите в центровете за спешна медицинска помощ за осъвременяване и повишаване на професионалните им компетентности (периодично обучение);
 • на работещите в лечебните заведения за болнична помощ в областта на спешната медицинска помощ;
 • на обучители в областта на спешната медицинска помощ;
 • за използване на информационно-комуникационни технологии в процеса на управление и осъществяване на спешна медицинска помощ;
 • за управление и координация на медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи;

5. Извършва мониторинг и оценка на качеството на проведените обучения;

6. Проучва, обсъжда и подпомага въвеждането на иновации в областта на спешната медицинска помощ;

7. Разработва методики за оценка на компетентностите на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и на работещите в спешните отделения на лечебните заведения за болнична помощ;

8. Оказва методическа помощ на ръководителите на центровете за спешна медицинска помощ във връзка с провеждането на непрекъснато обучение на работното място и оценка на компетентностите на персонала;

9. Поддържа база данни, съдържаща информация за:

 • базите за обучение в областта на спешната медицинска помощ;
 • обучителите в областта на спешната медицинска помощ;
 • лицата, преминали обучение, и издадените сертификати;

10. Може да участва в провеждането на продължаващо медицинско обучение по реда на чл. 182 от Закона за здравето;

11. Осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на центъра.

ВИЗИЯ МИСИЯ ЦЕЛИ

Визията, мисията и стратегическата цел на центъра са съобразени с добрите практики в страните от ЕС, отчитайки традициите на българското здравеопазване и обществената значимост и ролята на системата за спешна помощ за опазване на човешкия капитал и икономическия растеж на страната.

 • Визията за развитие на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е той да се утвърди като съвременна обучителна организация със съществен принос за повишаване на качеството на човешкия капитал в Република България и постигане на националните цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
 • Мисията на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е да създаде условия за устойчиво професионално развитие на човешкия капитал в българската система за спешна медицинска помощ чрез осигуряване на съвременно и качествено обучение.
 • Стратегическата цел на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е до 2020 г. България да има изградена единна и ефективна система за обучение, продължаваща квалификация и професионално развитие на работещите в областта на спешната медицинска помощ, която чрез повишаване на професионалните им компетентности да подобри качеството и ефективността на здравните услуги и да утвърди отговорността и авторитета на системата за спешна медицинска помощ в обществото.