Работа и обучение

Министерство на здравеопазването създаде регистър на обявените от лечебните заведения места за специализации в системата на здравеопазване. На сайта на ведомството е създадена специална секция „Места за специализации“, в която се публикува актуална информация за броя на местата за специализация по всички клинични специалности, включително по Спешна медицина.

След промените в Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, центровете за спешна медицинска помощ имат възможност да сключват договор с лечебни заведения – акредитирани бази за обучение, които да осигурят обучение по клинични специалности на работещите в тях медицински специалисти (лекари и професионалисти по здравни грижи). Доворните отношения между работещите в ЦСМП и директора на ЦСМП се уреждат чрез допълнителен договор по чл. 234 от Кодекса на труда.

Графикът за практическо обучение на специализиращите се съобразява с работният график на съответния специалист в ЦСМП, като по този начин той може да продължи да работи и получава трудово възнаграждение в центъра за спешна медицинска помощ.

По данни от изготвен от Министерство на здравеопазването анализ на потребностите от обучение в ЦСМП работят 1134 лекари, 1467 фелдшери, 1110 медицински сестри, 108 акушерки. Работещите лекари в центровете за спешна медицинска помощ, които имат призната специалност са 628, а тези без специалност – 506. Анализът на данните показва, че повече от 55% от лекарите, работещи в центровете за спешна медицинска помощ имат придобита специалност в системата на здравеопазването. С най-голям брой са придобилите специалност Вътрешни болести – 136 лекари, следват придобилите специалност Педиатрия – 81 лекари, Спешна медицина – 65 лекари, Хирургия – 55 лекари, Акушерство и гинекология – 43 лекари, Нервни болести – 35 лекари, Анестезиология и интензивно лечение – 27 лекари. Прави впечатление, че почти 90% от лекарите – специалисти са придобили специалността преди 2010г., съответно само около 10% са придобили специалността след 2010г.

Анализът показва още, че от работещите в спешните отделения на лечебните заведения:

567

лекари

368

лекари (65%) с придобита специалност

178

лекари в процес на специализация

208

лекари без специалност