Екип

Екипът на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП)

се състои от директор и четирима служители с висока професионална квалификация в областта на спешната медицинска помощ, обученията и проектите за обучение.

Съгласно приетият Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ , щатната численост на центъра е 5 щатни бройки:

Д-р Росен Радев

Директор

Магистър по медицина, с придобита специалност по хирургия и магистратура по здравен мениджмънт. Професионален опит над 30 години в областта на хирургията, обучението на студенти и специализанти, управлението на системата на здравеопазване в сферата на образованието и квалификацията на кадрите.

Рени Стоянова

Главен счетоводител

Магистър по икономика, професионална квалификация по счетоводство, финанси и контрол с професионален опит над 15 години в областта на счетоводното отчитане на бюджетни средства, средства от Европейския съюз и други международни организации.

Маргарита Котева, дм

Главен експерт, обучения

Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионален опит над 23 години в областта на здравеопазването, както и в реализирането на проекти и програми със социална и здравна насоченост.

milena sait new

Милена Николова

Главен експерт

Магистър по икономика и финанси с професионална квалификация счетоводство и анализ на големи данни. Бакалавър по педагогика с професионална квалификация неформално образование. Професионален опит над 11 години в областта на счетоводното отчитане на бюджетни средства, средства от Европейския съюз и други международни организации.

Росица Пеева

Главен експерт административни дейности и координация

Магистър по Бизнесадминистрация с професионална квалификация Стопанско управление. Професионален опит над 26 години в областта на администрирането, обучението и управлението на човешки ресурси.

За осигуряване на цялостната координация на дейностите по обучение в НЦОКССМП със Заповед № РД-02-72/01.03.2018 г. на министъра на здравеопазването е създаден консултативен орган – Съвет по качеството на обучението, който се председателства от д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването и в него участват националния консултант по спешна медицина, доказани специалисти и преподаватели в области, имащи отношение към спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи, представители на съсловните организации, на лечебни заведения, на професионални организации и др.

Съветът има консултативна роля при разработване на оценки на потребностите от обучение, приемане на учебни програми, учебни материали, методики, предложения за промени в нормативни актове, определяне на бази за обучение и др.