За центъра Националният център за обучение и квалификация в системата
за спешна медицинска помощ е новосъздадена обучителна организация,
която има за цел да осигурява качествено обучение,
в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ
при бедствия, аварии и катастрофи.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Мисия Нашата мисия е да създадем условия за устойчиво професионално
развитие на човешкия капитал в българската система за
спешна медицинска помощ чрез осигуряване
на съвременно и качествено обучение.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Home

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

НЦОКССМП извършва проучвания и анализи на квалификацията и потребностите от обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ, както и възможностите за въвеждане на добри обучителни практики и иновации.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Разработва програми, планове и материали за обучение, съобразени със съвременните форми на обучение, включително електронно обучение, симулационно обучение и др. Разработва научни и информационни материали.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Организира и провежда първоначално и периодично обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ, както и обучения в областта на медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ

Разработва методики за оценка на компетентностите на работещите в системата за спешна медицинска помощ. Оказва методическа помощ при оценка на компетентностите и планиране и провеждане на непрекъснато обучение на работното място.

СПЕШНА ПОМОЩ в България 85 години по-късно