Достъп до обществена информация

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на здравно заведение. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването със следния предмет на дейност „научна, експертно-консултативна,  информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи“.

по имейл

ncokssmp@mh.government.bg

на адрес

гр. София 1431,
бул. „Aкад. Иван Евст. Гешов“ №15

работно време

понеделник – петък,
9:00 – 17:30 ч.

Банкова сметка на НЦОКССМП за заплащане на такси за предоставяне на достъп до обществена информация:

Банка: Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG 06 UNCR 7000 3123 1247 73