Обучителни и информационни материали на НЦОКССМП

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ разработи учебен материал „Протоколи за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж в център за спешна медицинска помощ“, изготвен в съответствие с Заповед № РД-01-339/12.10.2016 г. на министъра на здравеопазването, с която се утвърждават протоколи за медицински триаж в ЦСМП. Учебният материал е изготвен в удобен за ползване в процеса на обучение и практиката вид и позволява бърз избор на карта за инцидент или инструкция за провеждане на телефон инструктаж на подаващия спешното повикване.

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ – Диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми, одобрени със заповед № РД-01-326/05.06.2023 г. на Министъра на здравеопазването.