Защита на личните данни

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, наричан по долу НЦОКССМП, е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването с предмет на дейност: научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

НЦОКССМП е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на НЦОКССМП са: гр.София, бул. „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“ №15 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до НЦОКССМП, като администратор на данни или лично да подадете исканията си в деловодството на НЦОКССМП.

 1. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните на НЦОКССМП може да се свържете на електронен адрес: ncokssmp@mh.government.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

НЦОКССМП осъществява правомощията, предвидени в Закона за здравето, Правилника за устройството и дейността на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Поддържане на база данни за лицата, преминали обучение в НЦОКССМП, предвиден в чл. 17, т.9, в) от Правилника за устройството и дейността на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ;
 • Поддържане на база данни за обучителите в областта на спешната медицинска помощ, предвиден в чл. 17, т.9, б) от Правилника за устройството и дейността на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ;
 • Поддържане на база данни за базите за обучение в областта на спешната медицинска помощ, предвиден в чл. 17, т.9, а) от Правилника за устройството и дейността на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ;
 • Извършване на действия по обработка документите на лицатакандидати за работа в НЦОКССМП;
 • Администриране на персонала по трудови и граждански правоотношения в НЦОКССМП;
 • Сключване на договори с доставчици на стоки и услуги за нуждите на дейността на НЦОКССМП;
 • Изпълнение на други функции, определени от закона.

При упражняване на правомощията си НЦОКССМП обработва лични данни на лицата, преминали обучение в НЦОКССМП, обучители и бази за обучение в областта на спешната медицинска помощ – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1,  б , в и д от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, социалната идентичност и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

Събирането и обработката на личните данни на лицата, преминали обучение, се извършва съгласно чл.17,т.9 от „Правилника за устройството и дейността на НЦОКССМП”, издаден на основание на чл. 23, ал. 2 от Закона за здравето.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, НЦОКССМП обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. Категории получатели на данни извън НЦОКССМП.

НЦОКССМП  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публични база данни или регистри.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публични база данни или регистри, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • държавни и общински органи – НАП, НОИ, НЗОК, Инспекция по труда и др.; в изпълнение на свои законови задължения можем да бъдем задължени да разкрием лични данни при изрично указание на съд, прокуратура, следствие, полиция, ДАНС и др.;
 • Министерство на здравеопазването;
 • банки – в които са открити сметките за превод на възнагражденията;
 • доставчици на услуги (Обработващи) – ТРЗ, ИТ, правно и др. обслужване, Служба по трудова медицина, поддръжка на сървър/облак, одитори и консултанти, които проверяват спазването от Наша страна на външни и вътрешни стандарти и изисквания и др.
 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни НЦОКССМП обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за определен срок в съответствие с българското законодателство и с вътрешните ни правила и процедури, доколкото това е необходимо за задоволяване на нашите легитимни интереси, правни задължения или за възникването, упражняването или защитата на нашите права.

 • Трудови договори и допълнителни споразумения към тях, заповеди – до изтичане на сроковете за предявяване  на искове при трудови спорове по чл. 358КТ (3 години);
 • Болнични листове – 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени;
 • Ведомости за заплати – 50 години;
 • Документи, свързани с граждански договори – 5 години след прекратяване на гражданския договор, освен ако не е предвиден по-дълъг срок съгласно приложимото законодателство;
 • Извършване на действия по обработка документите на лицата – кандидати за работа в НЦОКССМП- срокът за съхранение на личнитe данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонала е 6 месеца, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок;
 • Списъците от проведени обучения и издадени удостоверения – 5 години, от възстановяване на окончателното плащане по проекта. Срокът на съхранение може да се удължи до окончателното приключване на одити, възражения или съдебни дела относно изпълнението на проекта.

Когато отпадне необходимостта от обработването на Вашите лични данни за посочените по-горе цели, те ще бъдат изтрити по сигурен начин в съответствие с Правилата и процедурите на центъра.

 

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

При спазване на приложимото законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от нас:

 1. Да получите достъп до Вашите лични данни, които ние обработваме и да получите копие от тях;
 2. Право на коригиране – ако са неточни или непълни;
 3. Изтриване и ограничаване на обработването, преносимост и възражение – при определените законови условия;
 4. Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до НЦОКССМП (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на НЦОКССМП.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

НЦОКССМП не осъществява международен трансфер по отношение на Вашите лични данни.

 

 1. Въведени от НЦОКССМП мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни в НЦОКССМП, утвърдени от директора на НЦОКССМП, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук: Вътрешни правила на НЦОКССМП за мерките за защита на личните данни

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в НЦОКССМП, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на НЦОКССМП на адрес: ncokssmp@mh.government.bg