Електронна система за дистанционни обучения по проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) беше разработена и апробирана

В рамките на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) беше разработен специализиран софтуер за създаване на електронна система, чрез която ще се провеждат дистанционни обучения. Системата дава възможност на обучаващите се да преглеждат обучителни материали, да решават казуси и тестове, да участват в дискусии и виртуални класни стаи, както и да попълват анкети.

През м. септември 2023г.  експерти от Министерство на здравеопазването и Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ участваха в две обучения за работа с новата електронна платформа за осигуряване на дистанционни онлайн обучения на работещите в системата за спешна помощ в България. Обсъдени бяха и различни аспекти на внедряването и в практиката.

Достъпът до системата е на електронен адрес https://e-pulss.minhealth.bg/, след предварителна регистрация на участниците.