Успешно приключиха обученията на служителите от системата на спешната медицинска помощ в страната в изпълнение на проект ПУЛСС

От началото на обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) до края на месец април 2023 г. през теоретично и практическо обучение преминаха 6906 служители от системата на спешната медицинска помощ в страната. В петдневния обучителен курс участваха 5761 служители от центровете за спешна медицинска помощ и 1145 – от спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала.

По този начин е преизпълнен заложеният индикатор по проекта, а именно „6892-ма служители на ЦСМП и СО“.

Домакин на обученията беше Националният център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ. Лекциите и практическите упражнения бяха водени от доказани български лекари с богат професионален опит.

В рамките на обучителната програма бяха проведени теоретични лекции за приложението на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС е 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 30.09.2023 г.