71% от работещите в центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях определят като „много добра“ практическата насоченост на обученията, реализирани по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“. Това е най-високата оценка по скалата, заложена в анонимна анкета, проведена от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ сред 292 представители на спешните екипи в страната. Оценка „добър“ дават 27 % от анкетираните, а „слаб“ – едва 2%.

Проучването има за цел получаване на обратна връзка относно удовлетвореността на спешните екипи от качество и тематичния обхват на предоставяното обучение.

На въпроса „Каква е  вашата оценка за знанията и уменията, които обучението Ви дава?“ 68% от анкетираните дават най-високата възможна оценка – „много добър“, други 31% посочват оценка „добър“,  а 1% от курсистите посочват, че не са удовлетворени.

На въпроса „Бихте ли посочили конкретни теми, които желаете да бъдат предмет на бъдещи обучения“, най-често анкетираните отговарят: обучения за специфичен травматизъм при ПТП,  с акцент политравматизъм; реакция при масови бедствия и аварии, терористични актове; десмургия и имобилизация – теория и практика; самоотбрана и справяне с конфликтни ситуации, както и работа в екип.

Петдневното практическо и теоретично обучение на работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната, в т. ч. лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, парамедици и шофьори на линейки, се провежда в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. В програмата са включени теоретични лекции за приложение на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възрасти др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

В изпълнение на проекта надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти ще получат близо 7000 души, работещи в системата на спешната медицинска помощ у нас. Веднага след екипите на центровете за спешна помощ курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала.

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2022 г.