Днес в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ приключи първият обучителен курс за работещи в ЦСМП на тема „Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж. В обучението участваха 20 лекари и специалисти по здравни грижи от Районните координационни централи на ЦСМП. Обучението включваше теоретично и практическо симулационно обучение за осъществяване на медицински триаж на спешните повиквания.

Участниците в обучението получиха поздравления от д-р Ивиан Бенишев от Министерство на здравеопазването, който подчерта, че изграждането на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна помощ е важна част от цялостната политика на министерството за устойчиво развитие на системата за спешна медицинска помощ и човешките ресурси в нея.

Лектори на обучението бяха националният консултант по спешна медицина проф. Стоян Миланов и доц. Илияна Михайлова, които запознаха участниците в обучението с основните принципи за осъществяване на медицински триаж и дейността на медицинската диспечерска служба при спешни състояния и особеностите на триажа при бедствени ситуации и инциденти с голям брой пострадали.

Практическото обучение се проведе чрез симулации по сценарии, максимално имитиращи реални работни казуси при приемане на спешни повиквания в РКЦ в ЦСМП. Участниците в обучението участваха в ролеви игри за водене на спешен случай чрез прилагане на въведените от Министерство на здравеопазването протоколи за осъществяване на медицински триаж и телефонен инструктаж.

След успешно проведен тест всички участници получиха сертификат за проведено обучение, издаден от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.