Длъжностно лице за приемане на сигнали за нередности в НЦОКССМП

Длъжностно лице, отговарящо за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нередности в НЦОКССМП,  БУЛСТАТ: 177225078, адрес: град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“№15:

Даниела Механджийска – експерт обучения;

електронна поща:                                  ;

телефон за връзка:  +359 888 970 865;

ВАЖНО!

При подаване на сигнал с писмо, същото следва да е с адрес:

гр. София, п.к. 1431, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ 15,  за НЦОКССМП. Моля да обозначите писмото като “Поверително” и изрично да посочите за получател името на длъжностното лице за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нередности.