НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ ще бъде подпомогнат по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

logos 34617 466x0

Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Научи повече