НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

3147D02F 8BE1 454B 903B 65C1E0A8C8F6

В изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Ви информирам, че на 25.11.2019г. стартира обучението в Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ на първата група лекари, професионалисти по здравни грижи, фелдшери, парамедици и шофьори от ЦСМП София, ЦСМП Враца, ЦСМП Благоевград, ЦСМП Кюстендил и ЦСМП Перник.