НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Визията за развитие на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е той да се утвърди като съвременна обучителна организация със съществен принос за повишаване на качеството на човешкия капитал в Република България и постигане на националните цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Мисията на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е да създаде условия за устойчиво професионално развитие на човешкия капитал в българската система за спешна медицинска помощ чрез осигуряване на съвременно и качествено обучение.

Стратегическата цел на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е до 2020 г. България да има изградена единна и ефективна система за обучение, продължаваща квалификация и професионално развитие на работещите в областта на спешната медицинска помощ, която чрез повишаване на професионалните им компетентности да подобри качеството и ефективността на здравните услуги и да утвърди отговорността и авторитета на системата за спешна медицинска помощ в обществото.

Визията, мисията и стратегическата цел на центъра са съобразени с добрите практики в страните от ЕС, отчитайки традициите на българското здравеопазване и обществената значимост и ролята на системата за спешна помощ за опазване на човешкия капитал и икономическия растеж на страната.