НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на здравно заведение. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването със следния предмет на дейност „научна, експертно-консултативна,  информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи“.


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от НЦОКССМПpdf icon

Образец № 1 - Заявление за достъп до обществена информацияpdf icon

Образец № 2 - Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информацияpdf icon

Образец № 3 - Решениеpdf icon

Образец № 4 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информацияpdf icon


Приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация:

По имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

или на адрес: гр. София 1431, бул. „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“ №15,

Работно време: понеделник - петък, 9:00 - 17:30 ч


Банкова сметка на НЦОКССМП за заплащане на такси за предоставяне на достъп до обществена информация:

Банка: Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG 06 UNCR 7000 3123 1247 73