НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, наричан по долу само НЦОКССМП, е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването с предмет на дейност: научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

НЦОКССМП е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на НЦОКССМП са: гр.София, бул. „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“ №15 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до НЦОКССМП като администратор на данни или лично да подадете исканията си в деловодството на НЦОКССМП.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 1. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните на НЦОКССМП може да се свържете на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

НЦОКССМП осъществява правомощията, предвидени в Закона за здравето, Правилника за устройството и дейността на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Поддържане на база данни за лицата, преминали обучение в НЦОКССМП, предвиден в чл. 17, т.9, б. в) от Правилника за устройството и дейността на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ;
 • Поддържане на база данни за обучителите в областта на спешната медицинска помощ, предвиден в чл. 17, т.9, б. б) от Правилника за устройството и дейността на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ;
 • Поддържане на база данни за базите за обучение в областта на спешната медицинска помощ, предвиден в чл. 17, т.9, б. а) от Правилника за устройството и дейността на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ;
 • Извършване на действия по обработка документите на лицата - кандидати за работа в НЦОКССМП;
 • Управление на човешките ресурси в НЦОКССМП;
 • Сключване на договори с доставчици на стоки и услуги за нуждите на дейността на НЦОКССМП;
 • Изпълнение на други функции, определени от закона.

При упражняване на правомощията си НЦОКССМП обработва лични данни на лицата, преминали обучение в НЦОКССМП, обучители и бази за обучение в областта на спешната медицинска помощ – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, социалната идентичност и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, НЦОКССМП обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато НЦОКССМП обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. Категории получатели на данни извън НЦОКССМП.

НЦОКССМП  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публични база данни или регистри.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публични база данни или регистри, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ, МВР, и др.п.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни НЦОКССМП обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, данните в базата данни по чл.17, т.9 от Правилника за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Архивът с решенията за налагане на дисциплинарни наказания се съхранява 15 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до НЦОКССМП (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на НЦОКССМП.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

НЦОКССМП не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 1. Въведени от НЦОКССМП мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни в НЦОКССМП, утвърдени със Заповед № ….. на директора на НЦОКССМП, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в НЦОКССМП, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на НЦОКССМП: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.