НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Екип

Екипът на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) се състои от директор и четирима служители с висока професионална квалификация в областта на спешната медицинска помощ, обученията и проектите за обучение.

Д-р Росен Радев

Директор

Магистър по медицина, с придобита специалност по хирургия и магистратура по здравен мениджмънт. Професионален опит над 30 години в областта на хирургията, обучението на студенти и специализанти, управлението на системата на здравеопазване в сферата на образованието и квалификацията на кадрите.

Рени Стоянова

Главен счетоводител

Магистър по икономика, професионална квалификация по счетоводство, финанси и контрол с професионален опит над 15 години в областта на счетоводното отчитане на бюджетни средства, средства от Европейския съюз и други международни организации.

Калина Георгиева

Главен експерт

Магистър със специалност финанси (финанси на предприятията), с професионален опит 17 години в областта на счетоводното отчитане.

Росица Пеева

Главен експерт, обучения

Магистър със специалност Бизнесадминистрация, с професионален опит над 18 години в областта на управлението на човешките ресурси.

Маргарита Котева, дм

Главен експерт , обучения

Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионален опит над 23 години в областта на здравеопазването , както и в реализирането на проекти и програми със социална и здравна насоченост