НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Годишният план за дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ за 2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл.19, ал.1-3 на Правилника за устройството и дейността на националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г.).

Съдържанието на Годишният план за дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ за 2017 г. включва:

I. Съответствие с целите на Националната здравна стратегия 2020, Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ 2014-2020 г. и други стратегически документи

II. Визия, мисия и цели на Националния център по обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ до 2020 г.

III. Дейности за реализация на визията, мисията и целите на НЦОКССМП през 2018 г.

IV. Индикатори за оценка на изпълнението на целите до 2020 г.

Изпълнението на Годишния план се отчита в Годишен доклад за дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, който се  представя на министъра на здравеопазването в срок до 31.03.2019 г.

Годишен план на НЦОКССМП за 2018 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД УПРАВЛЕНИЕ РИСК 2018 Г.

Годишен план на НЦОКССМП за 2019 г.