НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Съгласно приетият Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ , щатната численост на центъра е 5 щатни бройки:

organigrama

За осигуряване на цялостната координация на дейностите по обучение в НЦОКССМП със Заповед № РД-02-72/01.03.2018 г. на министъра на здравеопазването е създаден консултативен орган – Съвет по качеството на обучението, който се председателства от д-р Бойко Пенков - заместник-министър на здравеопазването и в него участват националния консултант по спешна медицина, доказани специалисти и преподаватели в области, имащи отношение към спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи, представители на съсловните организации, на лечебни заведения, на професионални организации и др.

Съветът има консултативна роля при разработване на оценки на потребностите от обучение, приемане на учебни програми, учебни материали, методики, предложения за промени в нормативни актове, определяне на бази за обучение и др.