Квалификацията в сферата на спешната помощ е ключова за развитието на българското здравеопазване. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов, който присъства на заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС).

„Проектът беше изпълняван в продължение на няколко години и е на обща стойност 7 000 000 лв.“, изтъкна зам.-министър Гетов. По думите му Министерството на здравеопазването има идея да продължи с обученията, като за целта ще бъдат подсигурени средства по други програми и проекти.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал, в това число повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна. За целите на протичащото обучение бе създаден Национален център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ.

Близо 7000 са обучените по проект  ПУЛСС

В изпълнение на проекта през теоретично и практическо обучение са преминали 6906 служители от системата на спешната медицинска помощ в страната. В петдневния обучителен курс са участвали 5761 служители от центровете за спешна медицинска помощ и 1145 – от спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала. По този начин е преизпълнен заложеният индикатор по проекта, а именно обучение на 6892.

Цветан Спасов, директор главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), изрази удовлетворение от успешно изпълнените дейности. „Горд съм, че успяхме да закупим модерно оборудване. Това са стъпки, които няма как да не бъдат продължени и се надявам на още по-иновативни дейности.“, допълни той.

Геновева Бакърджиев, ръководител на проекта, подчерта, че освен проведеното обучение на медиците, се е създала методика за първоначално и периодично обучение на всички категории персонал в центровете и отделенията за спешна помощ, създадени са диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми, осигурени са компютърни конфигурации за 170 центъра, филиали и отделение и др. Сключени са договори– за доставка на медицинско оборудване, за компютърно и за офис обзавеждане. По думите ѝ са осигурени 10 дефибрилатора, 28 манекена, 40 комплекта за осигуряване на дихателни пътища, въведена е електронна платформа, чрез която могат да се провеждат електронни обучения.

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а бенефициент е Министерството на здравеопазването.