Близо 3300 служители от всички ЦСМП в страната вече са преминали 5-дневното теоретично и практическо обучение по линия на проекта ПУЛСС

От старта на обученията, реализирани в изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), до 18 март т.г. 5-дневно теоретично и практическо обучение успешно преминаха 3296 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната. В седмицата 14.03-18.03.2022 г. в обучителния процес, осъществяван на територията на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, се  включиха 82 служители от ЦСМП в Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Перник,  Плевен, Пловдив, Русе и Шумен.

Лекциите и практическите упражнения са водени от доказани български лекари с богат професионален опит. На разположение на курсистите са специализирани медицински манекени /симулатори/, закупени със средства по проекта. В обучителната програма са предвидени теоретични лекции за приложението на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

Министерството на здравеопазването изпълнява проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2022 г.

В изпълнение на проекта надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти ще получат близо 7000 души от системата на спешната медицинска помощ у нас. Веднага след екипите на центровете за спешна помощ курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала. Отново по линия ПУЛСС всички 170 филиала на 27-те центъра за спешна медицинска помощ в страната вече са оборудвани с нови компютърни конфигурации.