​1706 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ преминаха обученията по линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

От старта на обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) до 25 юни, курсове успешно преминаха 1706 души от работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната.

През изминалата седмица в рамките на петдневното обучение нови теоретични и практически знания усвоиха екипи от центровете за спешна медицинска помощ в Габрово, Враца, Ловеч, Перник, Пловдив, Русе, Търговище, Хасково, Шумен и София.

Проектът предвижда чрез курсове, провеждани в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, надграждащи  знания и умения за работа със спешни пациенти да получат всички (близо 7000 души) ангажирани в системата на спешната медицинска помощ. Лектори са доказани български лекари с различни медицински специалности и дългогодишен опит.

В изпълнение на ПУЛСС в Националния център за обучение и квалификация са доставени и въведени в експлоатация специализирани медицински манекени/симулатори, както и необходимото за провеждането на обученията офис оборудване и обзавеждане. Отново по линия ПУЛСС всички 170 филиали на 27-те центъра за спешна медицинска помощ в страната вече са оборудвани с нови компютърни конфигурации.

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2022 г.

*на снимките:  д-р Иван-Асен Шишманов от Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ преподава поведение при спешни кардиологични състояния