124 служители от системата за спешна медицинска помощ преминаха практическо и теоретично обучение, след възобновяването на курсовете по линия на проекта ПУЛСС

От 17 май до 4 юни 124  служители (работещи в 19 от 27-те ЦСМП) в системата за спешна медицинска помощ преминаха петдневното практическо и теоретично обучение, след възобновяването на курсовете по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). С обучените през последните две седмици общият брой на успешно преминалите курсовете по ПУЛСС вече е 1526.

Веднага след екипите на центровете за спешна помощ обучение ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала. Като резултат ще бъдат обхванати всички ангажирани в системата на спешната медицинска помощ служители – близо 7000 души, в това число и новопостъпилите.

Припомняме, че обученията се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са водещи наши лекари с богат професионален опит. Осигурени са 28 високотехнологични манекени, като за целите на обучението се използват и 43-те симулатора, закупени в изпълнение на проекта ПУЛСС 1 – реализиран в рамките на предходния програмен период. Доставени са компютърно и офис-обзавеждане, работи се по програми за обучение, съответстващи на потребностите на служителите в системата на спешната помощ.

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2021 г.

*на снимките:

  1. Заглавна снимка – Д-р Георги Митев от Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ преподава дефибрилация и синхронизирано електрокардиоверазио;
  2. Д-р Добрин Патарински от Отделението по интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“;
  3. Д-р Манол Антонов от Отделението по оперативна гинекология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ преподава спешно раждане.