От днес, 17 май, се възобновяват обученията на работещите в системата на спешната медицинска помощ по линия на проект “Подобряване на условията за лечение в спешните състояния“

В изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение в спешните състояния“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., от днес, 17 май, в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ се възобновяват обученията на работещите в системата на спешната медицинска помощ. Обученията бяха временно преустановени през м. март 2020 г. заради пандемията от COVID-19.

До март 2020 г. пълен петдневен обучителен курс преминаха 1402 служители на центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях. Обученията по проекта стартират при стриктно спазване на въведените в страната противоепидемични мерки.

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2021 г. Бюджетът на ПУЛСС възлиза на 7 000 000 лв.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.