В изпълнение  на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерство на здравеопазването, в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) от м. август 2020г. по график, започна доставката на 170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система за нуждите на разкритите филиали към центровете за спешна медицинска помощ.

     От своя страна служителите на НЦОКССМП стратираха поетапното предоставяне на компютърните конфигурации на филиалите на Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в страната. Първите филиали,  на които бяха предоставени конфигурации, са в структурата на ЦСМП-гр. Бургас  и  ЦСМП-гр.Благоевград.