Към настоящия момент, с Решение на Управляващият орган на ОПРЧР, временно е преустановено изпълнението на дейностите по проекта, до отмяната на въведената извънредна епидемиологична обстановка на територията на Република България, обявена до 30.06.2020 г. Екипът за управление на проекта счита, че е възможно да бъде възобновено провеждането на обученията на персонала от системата на спешната медицинска помощ, считано от 06.07.2020 г.

в тази връзка, както и с цел успешното изпълнение на проекта e създадена  организация дейностите да започнат при строго  спазване на всички противоепидемични мерки (повишена хигиена, дезинфекция, използване на лични предпазни средства, спазване на физическа дистанция и др.), с цел защита здравето на всички участници в обученията в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Утвърдени са Мерки за превенция от COVID-19, при провеждане на обучителни курсове в НЦОКССМП“