До 28.02.2020г., в изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, бяха обучени общо 1402 души.

    Във връзка с усложнената епидемична обстановка и разпространението на COVID-19, на основание чл.63 от Закона за здравето, препоръки на Националния оперативен щаб, заповеди на Министъра на здравеопазването и съгласно заповеди РД-01-2/08.03.2020г. и РД-01-5/13.03.2020г. на директора на НЦОКССМП, обучението на служителите в системата на Спешна медицинска помощ, осъществявано по проект № BG05M9OP001-3 .007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ е временно отложено до второ нареждане.