До 07.02.2020г., в изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, пет- дневен курс завършиха общо 1042 души.  Обучените са от всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната   и са разпределени както следва: лекари – 223, фелдшери и лекарски асистенти – 201, медицински сестри и акушерки – 245, парамедици – 14 и шофьори – 359.

Обучението продължава ритмично, като към средата на 2020 г. се очаква  специализираното обучение да преминат половината от заетите лица в центровете за спешна помощ в страната.