В изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Ви информирам, че на 25.11.2019г. стартира обучението в Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ на първата група лекари, професионалисти по здравни грижи, фелдшери, парамедици и шофьори от ЦСМП София, ЦСМП Враца, ЦСМП Благоевград, ЦСМП Кюстендил и ЦСМП Перник.