Днес, 12 ноември, започна тридневното обучение на преподавателите – медици от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – за работа с новите високотехнологични манекени-симулатори, доставени в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). Университетска болница „Пирогов“ беше избрана за изпълнител на обучението, което ще преминат близо 7000 служители на спешни отделения и на центровете за спешна помощ в страната, в това число лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери и шофьори.

За целта фирмата-доставчик на манекените „Медицинска техника инженеринг“ в рамките на три дни ще инструктира екипи от „Пирогов“ за работа с 28-те високотехнологични медицински симулатора, закупени по проект ПУЛСС. На преподавателите от болница „Пирогов“ е осигурен и пълен достъп в реално време до информационния масив на Централната медицинска библиотека към Медицински университет – София.

Обученията на спешните екипи от страната ще стартират в края на настоящия месец и ще се провеждат в десетте обучителни зали на  Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а бенефициент е Министерството на здравеопазването. Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 31.12.2020 г., а общата му стойност възлиза на 7 000 000 лв. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.