Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването, има за основна цел подобряването на качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.
Период на изпълнение: 28.02.2017 г. – 31.12.2019 г.
Бюджет: 7 000 000 лева
Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна. В рамките на проекта ще бъде проведено обучение по съвременни методи и програми на персонала от спешните отделения: лекари и професионалисти по здравни грижи и на персонала от центровете за спешна медицинска помощ: лекари, професионалисти по здравни грижи, парамедици и шофьори.
Проектът предвижда и разработването на методики за периодична оценка на квалификацията и професионалните умения в спешната медицинска помощ.
Надграждащото обучение на работещите в системата на българската спешна помощ ще се организира от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ надгражда финансирания по ОПРЧР 2007-2013 проект ПУЛСС, а с изпълнението му Министерството на здравеопазването, чрез осигуряването на подкрепа за работещите в СМП за придобиване на специфични знания, умения, ключови компетентности и мотивация, се стреми към гарантиране устойчивостта на постигнатите резултати в предходния програмен период.

Дейностите, залегнали в проекта, включват изграждането на Национален център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ; извършване на анализи на необходимостта от обучение; създаване на методика и програми за първоначално и периодично обучение на всички категории персонал от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения; разработване и въвеждане на методики за първоначална и периодична оценка на професионалните компетентности в спешната медицинска помощ и създаване на диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми; провеждане на обучения на работещите в системата на спешната помощ.

За осигуряването на първоначалното и периодично обучение на служителите от системата на спешната помощ проектът предвижда закупуването на специализирано оборудване, включващо различен вид манекени (възрастен, бременна, дете, новородено), позволяващи разучаването на реакции в множество симулативни ситуации, дефибрилатори, набори за осигуряване на дихателни пътища и други. Ще бъде използвано и оборудването, доставено по проект ПУЛСС от предходния програмен период. Чрез осигуряването на специализиран софтуер обученията ще могат да се провеждат и дистанционно. Системата ще дава възможност на обучаващите се да работят с учебните материали, да решават казуси и тестове, както и да участват в дискусии.