От вчера, 5 март, на сайта на Министерството на здравеопазването е публикувано решение за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на преподаватели за провеждане на обучения за персонала на центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения. Дейността е в изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС). Кандидатите трябва да осигурят провеждане на обучения на минимум 6892 души. Теоретичните обучения ще са с продължителност 15 часа седмично. Практическата част трябва да бъде с продължителност 17.5 часа, като обучаваните ще са разпределени в групи до 12 човека. Участниците в процедурата следва да притежават разрешение за лечебна дейност по Закона за лечебните заведения и да разполагат с мултипрофилно спешно отделение с III-то ниво на компетентност. Те трябва да са акредитирани за цялостна медицинска дейност, за отделните медицински и други дейности, както и за обучението на студенти и/или специализанти. В условията на поръчката е залегнало всеки участник да разполага с 10 преподаватели – хабилитирани лица по следните специалности: „Спешна медицина“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Нервни болести“, „Кардиология“, „Педиатрия“, „Ортопедия и травматология“, „Хирургия“, „Токсикология“, „Акушерство и гинекология“ и „Вътрешни болести“. Обученията ще се провеждат в Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ (НЦПОРССМП), гр. София, и са в изпълнение на проект ПУЛСС, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването. Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 861 111, 06 лв. с ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 17.30 часа на 5 април 2019 г., а отварянето ще бъде на 8 април в сградата на министерството. Периодът на изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г. Бюджетът на проекта възлиза на 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.