На 25 март (понеделник) 2019 г. , от 11 часа, в конферентната зала на хотел „ВЕГА София“ (бул. Д-р. Г.M. Димитров 75) ще се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). В рамките на пресконференцията екипът по управление на проекта ще запознае представителите на лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала, на центровете за спешна медицинска помощ и медиите с целите на проекта, мерките за изпълнението им, текущия напредък по реализацията на проекта и предстоящата дейност по ПУЛСС. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а бенефициент е Министерството на здравеопазването. Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г., а общата му стойност възлиза на 7 000 000 лв., в т. ч. 5 950 000 лв. финансиране от Европейския социален фонд и 1 050 000 лв. национално съфинансиране. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.