От вчера, 11 февруари, на сайта на Министерството на здравеопазването и на АОП е публикувано решение за откриване на процедура по ЗОП за Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе-паузи) по време на обучението в рамките на Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”.
Кандидатите трябва да осигурят хотел, закуска и вечеря за до 5892 човека и обяд за до 6892 човека, кафе-паузи за до 6900 човека; транспорт на участниците в обучението от мястото на местоработата до хотелската база и обратно, както и транспорт от хотелската база до Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (за 120 човека дневно, във всяка седмица, в която се провежда обучението) и обратно.
Обучението е в изпълнение на Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването.
Общата цена за осъществяване на логистиката по време на обученията е до 2 473 111, 16 млн. лв. без ДДС.
Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 18 март 2019.
Периодът на изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г., а общата му стойност възлиза на 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.