Министерството на здравеопазването, по реда на Закона за обществените поръчки, сключи договор с Изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за нуждите на Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ. Договорът е във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването.
Общата цена за изпълнението на строително-монтажните работи е 233 841,79 лв. без ДДС, а гаранционните срокове за изпълнените им, както и за довършителните работи и за вътрешната инсталация на помещенията, са 5 години. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 90 календарни дни, съгласно предложения от фирмата линеен график за изпълнение на дейностите.
Изпълнението на СМР ще започне след подписване на протокол за откриване на строителна площадка и след като бъде въведена необходимата сигнализация за обезопасяването ѝ.
Периодът на изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г., а общата му стойност възлиза на 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.
Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна. В рамките на проекта ще бъде проведено обучение по съвременни методи и програми на персонала от спешните отделения и центровете за спешна медицинска помощ.