Приключи обучението на ръководителите на центровете за спешна медицинска помощ на тема „Медицински деликт. Същност и отговорност в системата за спешна медицинска помощ“, организирано от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Обучението бе двудневно и се проведе на 19 и 20 ноември в град Пловдив, като в него взеха участие представители на всичките 27 ЦСМП в страната.

През първия ден от обучението лектор бе адв. Мария Шаркова от Адвокатско дружество “Шаркова и партньори”, предоставящо правни услуги в областта на здравеопазването и медицинското право. Адв. Шаркова представи теоретичните аспекти на темата за медицинския деликт и свързаната с него отговорност, както и примери от практиката, свързани с ангажиране на гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност на медицински лица и лечебни заведения и начините за защита. В хода на обучението бе проведена ползотворна дискусия и бяха дадени ценни практически съвети. Лекцията бе високо оценена от присъстващите на обучението, които изразиха желание да бъдат организирани допълнителни обучения по темата за работещите в ЦСМП. Участниците в обучението получиха екземпляр от книгата „Медицинския деликт“, предоставена с любезното съдействие от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Във втория ден от обучителната програма бяха представени добри практики за докладване и управление на нежелани инциденти, свързани с медицинското обслужване и организационни мерки за превенция на нежеланите инциденти и защита на работещите в системата за спешна медицинска помощ. Обсъдени бяха въпросите, свързани с информираното съгласие на пациентите, необходимостта от оптимизиране на водената документация, форми на комуникация с пациентите, изразили недоволство от медицинското обслужване и др.

В края на обучението д-р Галина Лещарска – Директор на ЦСМП Враца сподели с колегите си своите наблюдения от участие на екип на ЦСМП Враца в състезание на спешни екипи в Словакия. Представената добра практика събуди сериозен интерес и бе взето решение с помощта на НЦОКССМП да бъде организирано национално състезание на спешни екипи от ЦСМП, което да се проведе през следващата година. Освен това д-р Лещарска разказа за провежданата в Словакия национална програма за обучение на гражданите за оказване на първа помощ, в т.ч. чрез различни нестандартни подходи. В проведената след това дискусия бе отчетена необходимостта от иницииране на подобни дейности и в България, с активното съдействие на ЦСМП и НЦОКССМП.

Накрая на обучението всички участници получиха сертификати, издадени от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.