На 19 и 20 ноември в град Пловдив ще се проведе обучение на директорите на центровете за спешна медицинска помощ в странатана тема „Медицинският деликт. Същност и отговорности“. В хода на обучението ще бъдат представени основните характеристики на медицинския деликт, като правно установено понятие и произтичащата от него отговорност на медицинските специалисти. Ще бъдат разгледани практики и подходи за превенция на неблагоприятните събития в резултат на медицинското обслужване и професионална защита на работещите в ЦСМП.

Темата на обучението е провокирана от наблюдаваната през последните години снарастваща чувствителност на българските граждани към качеството на медицинското обслужване и свързаните с него нежелани събития, които често се отъждествяват с грешки в диагностиката и лечението на пациентите, наричани „лекарски“ или „медицински грешки“. Наблюдава се увеличение на броя на подаваните от пациентите или техни близки жалби и ангажирането на гражданска, административно-наказателна, дисциплинарна и наказателна отговорност на работещите в системата на здравеопазване. Системата за спешна медицинска помощ, предвид специфичния си предмет на дейност, е особено уязвима и често е обект на жалби и проверки от страна на контролните органи. Наблюдава се и нарастване на броя и на заведените съдебни дела срещу работещи в центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения.

Основен лектор на обучението ще бъде адвокат Мария Шаркова. Адвокат Шаркова е управляващ съдружник в Адвокатско дружество “Шаркова и партньори”, предоставящо правни услуги в областта на здравеопазването и медицинското право. Специализирала е в САЩ по програма „Хюбърт Хъмфри“ на Фулбрайт и Държавния департамент на САЩ в областта на медицинското право, общественото здраве и здравните политики. Адвокат Шаркова има опит в консултирането на държавни и частни болници в областта на правното регулиране в здравеопазването, работи с неправителствени организации по теми като права на уязвими групи пациенти, медицински грешки, здравна информация. Автор е на множество статии в медиите и в научни списания, както и на книгата „Медицинският деликт“, лектор е в Адвокатското училище към Висшия адвокатски съвет и в други организации.

За проведеното обучение ще бъде издаден сертификат.

С Програмата за обучението можете да се запознаете тук.