НЦОКССМП приключи първият си цикъл обучения на тема „Телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж“. За целта бе разработена учебна програма и изготвени учебни материали, включващи Класьор с протоколите и инструкциите за телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж, направени в удобен за ползване в практическата работа вид и Ръководство за практическо и теоретично обучение на работещи в Районна координационна централа на център за спешна медицинска помощ. Планираното обучение бе съгласувано с националния консултант по спешна медицина и Министерство на здравеопазването.

Първоначалното обучение се проведе на 06-07 март 2018 и 12-13 март 2018 и обхвана 39 души от всички 27 ЦСМП. Като гост-лектори на обучението участваха проф. Стоян Миланов – национален консултант по спешна медицина и доц. Румяна Михайлова – медицина на бедствените ситуации. В останалата си част обучението бе основно с практическа насоченост, като в симулирана среда под формата на ролеви игри бяха представени най-добрите практики за провеждане на телефонно интервю и телефонен инструктаж на подаващите сигнали за спешни повиквания от страна на работещите в координационни централи на ЦСМП медицински специалисти. Особено внимание се отдели на уменията за водене от страна на медицинския диспечер на спешен случай, при което на пациента или неговите близки се дават подробни инструкции за наблюдение на състоянието на пострадалия и оказване на първа помощ до пристигане на спешния екип. Тази практика е успешно прилагана в много медицински диспечерски служби в света и дава много добри здравни резултати, свързани с намаляване на смъртността и усложненията при внезапно възникнали инциденти, налагащи оказване на спешна помощ.

Това обучение бе високо оценено от участниците и след провеждането му в НЦОКССМП постъпиха искания от 26 ЦСМП за организиране на допълнително практическо обучение на работещите в РКЦ на ЦСМП, като заявените участници първоначално бяха над 250.

Екипът на НЦОКССМП обсъди съществуващите възможности и капацитет на центъра и отделните ЦСМП, както и необходимите разходи и взе решение обученията на работещите в ЦСМП да бъдат организирани на място в съответните центрове, за да не се затруднява работният процес в Районните координационни централи, както и да бъдат сведени до минимум разходите за логистика (транспорт, нощувки и храна) на участниците. Организацията на обучението бе съгласувана с директорите на ЦСМП, които осигуриха зали за провеждане на занятията, а НЦОКССМП осигури необходимата техника и обучителни материали.

През периода 10.04.2018-29.06.2018 г. се проведоха допълнително 30 обучения с продължителност 8 учебни часа на 467 работещи (на постоянен или ротационен принцип) в Районните координационни централи на ЦСМП на място в 23 ЦСМП и 1 обучение в София за работещи от 3 ЦСМП (Благоевград, Перник и Търговище).

Всички участвали в обучението получиха сертификат за преминато обучение от НЦОКССМП. Класьорите с Протоколите и инструкциите за телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж бяха предоставени на ЦСМП за ползване в дейността на РКЦ, съобразно броя на работните места в тях.

Допълнително бе организирано обучение и на директорите на ЦСМП на тема „Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП, като част от Работната среща на МЗ с директорите на ЦСМП, проведена на 18 и 19 април 2018 г., проведена под ръководството на заместник-министър на здравеопазването д-р Бойко Пенков.

След приключване на обучението бе изготвен Доклад, в който бяха отчетени резултатите от обучението и бяха представени идентифицираните при срещите с работещите в ЦСМП проблеми, свързани с дейността на РКЦ, който да бъде представен на вниманието на Министерство на здравеопазването.

Проект на Ръководство за за практическо и теоретично обучение на работещи в Районна координационна централа на център за спешна медицинска помощ можете да намерите тук.