Съгласно утвърдения от министъра на здравеопазването Правилник за устройството и дейността на НЦОКССМП, центърът проучва, обсъжда и подпомага въвеждането на иновации в областта на спешната медицинска помощ.

По време на организираните от НЦОКССМП обучения, работещите в ЦСМП най-често изтъкват като основен проблем в своята работа ангажирането на спешните структури със състояния, които не са спешни и не попадат в обхвата на тяхната дейност, регламентирана с медицински стандарт „Спешна медицина“. Това обикновено са състояния, включени в пакета дейности на общопрактикуващите лекари, за които пациентите следва да се обръщат към тях, а в тяхното извънработно време, към структурите за т.н. неотложна помощ, с които ОПЛ имат сключен договор. Тази дейност се заплаща от Националната здравноосигурителна каса и при спазване на посочения ред е безплатна за пациентите. Обръщането на пациентите за медицинска помощ при такива състояния към структурите за спешна помощ (ЦСМП и спешните отделения) не само затруднява осъществяването на същинската дейност на тези структури по обслужване на спешните случаи, но и води до значителни допълнителни разходи и дублиране на заплащането за една и съща дейност веднъж от НЗОК и втори път от бюджета на ЦСМП. В различните системи за спешна медицинска помощ в света има внедрени различни механизми за решаване на този проблем. Считаме, че е време и в България да се предприемат активни стъпки в тази посока.

Предвид това, в рамките на своите правомощия НЦОКССМП се ангажира да проучи добрите практики в тази област и да предложи иновативен механизъм за регламентиране, остойностяване и заплащане на здравните услуги, предоставяни от ЦСМП и СО, които не попадат в обхвата на спешната медицинска помощ и за които пациентите не са ползвали предоставения ред за ползване на медицинска помощ при неспешни състояния. Бихме желали да ангажираме в този процес широк кръг от експерти, в т.ч. медицински специалисти, юристи, икономисти и др.

Обръщаме се към всички, които желаят да се включат в този процес, да ни пишат на посочения в нашия сайт контакт за обратна връзка.