През м. януари и м.февруари т.г. НЦОКССМП проведе проучване на интереса от обучение на работещите в центровете за спешна медицинска помощ шофьори за придобиване на квалификация по процесията „Парамедик“.

Поради задълбочаващият се кадрови дефицит в системата за спешна медицинска помощ, включването на парамедицински специалисти е ключово условие за стабилизиране и развитие на системата. Установилата се през последните години тенденция на неглижиране на въпросите, свързани с качеството на тяхната професионална подготовка може да дискредитира този вид кадри и да има тежки последствия за системата за спешна медицинска помощ.

В този смисъл считаме, че активната роля на МЗ и НЦОКССМП още на ниво професионално образование на парамедиците е от съществено значение за реализация на цялостната кадрова политика за развитие на системата за спешна медицинска помощ. Освен това, сме на мнение, че част от необходимите парамедицински кадри могат да се осигурят чрез използване и на възможности за преквалифициране на част от работещите в ЦСМП шофьори. Поради тази причина направихме анкетно проучване на интереса от обучение на работещите в центровете за спешна медицинска помощ шофьори за придобиване на квалификация по процесията „Парамедик“, резултатите от което може да видите тук.

Данните от анкетата показват, че болшинството от работещите в системата на ЦСМП шофьори са:

  • мотивирани и желаят да придобият професионална квалификация за професията „Парамедик“;
  • малка част от работещите в системата шофьори вече са започнали обучение за придобиване на професионална квалификация „Парамедик“, което финансират сами.
  • в активна възраст (до 55 години) и имат възможност за продължителна работа в системата над 10 години;
  • запознати с естеството на работа на спешните екипи, познават ползваната апаратура и са съдействали на медицинските специалисти при оказване на спешна медицинска помощ;
  • преминали са допълнителни курсове за повишаване на квалификацията в областта на спешната помощ, в т.ч. организирани от МЗ;
  • повечето работещи в системата водачи на санитарни автомобили са професионални шофьори с категория С и отлични умения за управление на санитарен автомобил, което е задължително условие за лицата с професионална квалификация „Парамедик“.

Това дава основание да считаме, че работещите в момента в ЦСМП шофьори на санитарни автомобили са подходяща целева група за обучения, осигуряващи придобиване на компетентност, аналогична на тази на лицата с професионална квалификация „Парамедик“.

Предвид липсата на такива кадри в системата за спешна медицинска помощ считаме, че Министерство на здравеопазването и Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ следва да подкрепят различни инициативи за обучение на работещите шофьори. Във връзка с това НЦОКССМП е представил в Министерство на здравеопазването предложение с възможните варианти за реализация на тази идея.

Един от вариантите е да се направи първоначално пилотно обучение в един или повече ЦСМП, при което да се оценят резултатите и при положителни такива, програмата да се мултиплицира във всички ЦСМП. В тази вази връзка полезен ще бъде и анализа на резултатите от изпълнявания в момента в ЦСМП-София проект №: BG05M9OP001-1.021-0459 „Обучения за заети лица в Център за спешна медицинска помощ – София“, финансиран по ОП „РЧР“ в рамките на който 100 служителя на ЦСМП-София, които в момента работят като водачи на санитарни автомобили, ще бъдат обучени да придобият професионална квалификация „Парамедик“.