През периода 9 – 21 май екип на НЦОКССМП проведе обучение на работещи в Районните координационни централи (РКЦ) лекари и специалисти по здравни грижи в 8 ЦСМП – Видин (9 май), Монтана (10 май), Враца (11 май), Хасково (15 май), Кърджали (16 май), Смолян (17 май), Пловдив (18 май) и Кюстендил (21 май). Общият брой на участвалите в обученията медицински специалисти, които получиха сертификати за успешно преминат курс „Телекоминикационен и приоритетен екипен триаж в ЦСМП“ е 141.

Всички обучения включваха кратка теоретична част и практическо обучение с решаване на обучителни казуси под формата на ролеви игри. В рамките на обученията бяха проведени дискусии, свързани с основните затруднения в работата на медицинските диспечери, в т.ч. наличието на необосновани повиквания, отказ от съдействие от страна на пациентите при провеждане на телефонно интервю и и телефонен инструктаж и нарастваща вербална и физическа агресия, взаимодействие със системата на тел.112 и др. Всички участници в обучението изразиха становище, че разговорите с лицата, подаващи спешните повиквания следва да се провеждат от компетентен медицински специалист от ЦСМП при спазване на определени стандарти. Болшинството от участниците в обучението се обединиха около идеята от нуждата от активна информационна кампания сред българското общество за функциите и задачите на системата за спешна медицинска помощ и случаите, в които гражданите следва да се обръщат към нея.

На участниците в обучението бе предоставено Ръководство за теоретично и практическо обучение, разработено от НЦОКССМП. След приключване на пълния цикъл обучения във всички ЦСМП, който продължава в периода 5 – 29 юни, ръководството ще бъде публикувано на сайта на НЦОКССМП за ползване, заедно с учебния материал „Протоколи за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж“. Провежданите обучения са само встъпителна част от планираните обучения на работещите в РКЦ, които НЦОКССМП ще организира през следващата една година. Особено внимание в следващите обучения ще бъде отделено на възможностите за провеждане на телефонен инструктаж на лицата, намиращи се на местопроизшествие с критично спешен пациент, до пристигане на мобилния спешен екип.