На 24 април 2018 г. в Център за спешна медицинска помощ-София започна обучението на първата група служители, които ще придобият професионална квалификация „Парамедик“ 3-та степен. Обучението се провежда в разкрития към ЦСМП Център за професионално обучение с ръководител д-р Мима Пеева. Обучението ще бъде финансирано със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) по проект №: BG05M9OP001-1.021-0459 „Обучения за заети лица в Център за спешна медицинска помощ – София“ и ще обхване 100 служителя на ЦСМП-София, които в момента работят като водачи на санитарни автомобили. Поради значителният брой желаещи, включените в обучението лица са преминали процедура на подбор.

Продължителността на проекта, който е на стойност 198 000.00 лева с ДДС, е 17 месеца. Обучението се провежда в съответствие с утвърденото Държавно образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията „Парамедик“. Обучението на всеки от включените в проекта лица за придобиване на професионална квалификация „Парамедик“ 3-та степен ще е 960 часа и ще приключи с полагане на изпит.

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ подкрепя всички усилия на центровете за спешна медицинска помощ за повишаване на квалификацията на работещите в тях медицински и немедицински специалисти и пожелава успех на начинанието.