Тема: „Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП“

Целта на обучението – участниците да повишат своите знания и умения и да се запознаят с добри практики за кадрово обезпечаване, обучение, мотивиране и делегиране на правомощия на работещите в РКЦ, въвеждане на стандартизирани протоколи за поведение и събиране на информация, оперативен контрол и ангажираност от страна на ръководството на ЦСМП, координация и взаимодействие със структурите на МЗ и ЕЕН 112

Целева група – директори на центрове за спешна медицинска помощ.

Период за провеждане на обучението – 18-19.04.2018 г.

Брой курсисти в група – 27

Форма на обучение – присъствено

Обучението се провежда по утвърдена програма и включва теоретично обучение и дискусионна част.

Теоретичното обучение ще включва запознаване с общите принципи на управление, в т.ч. планиране, изпълнение, контрол и анализ на процесите и ресурсите (човешки, материални, финансови, информационни) в РКЦ на ЦСМП и особеностите в случаите на инциденти с голям брой пострадали.

Продължителност на обучението – 2 дни

Място на провеждане на обучението – Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

На всички участници ще бъдат предоставени материали за обучение.

За проведеното обучение се получава Сертификат, издаден от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

За оценка на удовлетвореността на всеки участник се предоставя анонимна анкета, в която участника оценява различни аспекти на проведеното обучение и дава препоръки за бъдещи обучения.

Програма за обучение 18-19.04.2018 г.