През м. март 2018 г. Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) проведе обучение на диспечери в Районните координационни централи (РКЦ) на центровете за спешна медицинска помощ в страната по отношение на прилагането на въведените с медицински стандарт „Спешна медицина“ изисквания за телекомуникационен триаж. Обучението се проведе на 06-07 март и 12-13 март и обхвана 40 души от всички 27 ЦСМП. Обучението бе високо оценено от участниците и предизвика изключителен интерес, в резултат на което в НЦОКССМП постъпиха искания от 18 ЦСМП за организиране на допълнително практическо обучение на диспечерите в ЦСМП, в което са включени 250 души. Обученията ще бъдат организирани на място в съответните центрове, за да не се затруднява работният процес в Районните координационни централи.Обучението ще бъде основно с практическа насоченост и ще има за цел в симулирана среда да бъдат представени най-добрите практики за провеждане на телефонно интервю и телефонен инструктаж на подаващите сигнали за спешни повиквания от страна на работещите в координационни централи на ЦСМП медицински специалисти. Особено внимание ще се отдели на уменията за водене от страна на медицинския диспечер на спешен случай, при което на пациента или неговите близки се дават подробни инструкции за наблюдение на състоянието на пострадалия и оказване на първа помощ до пристигане на спешния екип. Тази практика е успешно прилагана в много медицински диспечерски служби в света и дава много добри здравни резултати, свързани с намаляване на смъртността и усложненията при внезапно възникнали инциденти, налагащи оказване на спешна помощ.

Първите обучения от допълнителния цикъл ще бъдат проведени в ЦСМП-Пазарджик и ЦСМП-Пловдив на 10 и 11 април 2018 г.

Програма за обучение 10.04.2018 г. – гр. Пазарджик

Програма за обучение 11.04.2018 г. – гр. Пловдив