На 06 март 2018 г. започва първото обучение на работещи в центровете за спешна медицинска помощ, организирано от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Обучението е на тема „Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж в ЦСМП“ и е предназначено за лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в Районните координационни централи на ЦСМП. Обучението ще се проведе в две групи на 06-07.03.2018 г. и 12-13.03.2018 г. с общ брой на записаните обучаеми 38 души от 27 ЦСМП.

Теоретичната част на обучението ще включва запознаване с общите принципи и правила за провеждане на медицински триаж в РКЦ на ЦСМП и особеностите в случаите на инциденти с голям брой пострадали.

Практическото обучение ще се проведе чрез симулации по сценарии, максимално имитиращи реални работни казуси при приемане на спешни повиквания в РКЦ в ЦСМП. Чрез практическо обучение в симулирана среда ще бъдат представени добри модели на водене на спешен случай  и ще бъде установена практическата приложимост на въведените от Министерство на здравеопазването протоколи за осъществяване на медицински триаж и телефонен инструктаж.

Целта на обучението е участниците да придобият умения, които да предадат на своите колеги в ЦСМП, както и да осъществяват първоначално въвеждане в работата на новопостъпили служители.

Участниците в обучението ще получат сертификат, издаден от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.