Тема: „Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж в ЦСМП“

Целта на обучението – участниците да отработят техники за ползване на утвърдените от МЗ протоколи за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж и да придобият умения за предаване на опит за провеждане на медицински триаж на свои колеги в рамките на вътрешната система на обучение в ЦСМП.

Целева група – за лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в районните координационни централи (РКЦ) в центрове за спешна медицинска помощ.

Период за провеждане на обучението – 06-07.03.2018 г. и 12-13.03.2018 г.

Брой курсисти в група – 20

Форма на обучение – присъствено

Обучението се провежда по утвърдена програма и включва теоретично и практическо обучение.

Теоретичното обучение ще включва запознаване с общите принципи и правила за провеждане на медицински триаж в РКЦ на ЦСМП и особеностите в случаите на инциденти с голям брой пострадали.

Практическото обучение ще се проведе чрез симулации по сценарий, максимално имитиращи реални работни казуси при приемане на спешни повиквания в РКЦ в ЦСМП. За провеждане на симулационното обучение всеки участник участва в различни казуси в които играе различни роли на пациент, на диспечер, на ръководител на РКЦ или член на спешен екип. Във всеки казус участват определен брой обучаеми и разиграват описаната ситуация в присъствие на всички останали. След всеки приключен казус се прави разбор на разрешаването му, въз основа на това как според наблюдаващия и останалите обучаеми са изпълнени всички етапи от триажния процес.

Продължителност на обучението – 2 дни

Място на провеждане на обучението – Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

На всички участници ще бъдат предоставени разработени от НЦОКССМП учебни материали, в т.ч. Наръчник с протоколи за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж, разработен в удобен за ползване в практиката вид.

За оценка на резултатите от обучението всеки участник попълва изходящ тест със отворени и затворени въпроси, като се оценява разликата в точността и пълнотата на посочените отговори.

За проведеното обучение се получава Сертификат, издаден от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

За оценка на удовлетвореността на всеки участник се предоставя анонимна анкета, в която участника оценява различни аспекти на проведеното обучение и дава препоръки за бъдещи обучения.

Как да стигнете до Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

Програма за обучение 06-07.03.2018 г.

Програма за обучение 12-13.03.2018 г.