ЦСМП-Варна кандидатства за финансиране на обучението на своите служители по Процедура „Обучение на заети лица“ BG05M9OP001-1.021 по Приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът включват провеждането на специфични обучения за превенция на конфликтите и на агресивното поведение в общуването между спешния екип и очакващите помощ, както и умения за преодоляване на стреса и комуникационни умения.

Необходимостта от провеждане на обучение е обусловена от зачестяващите конфликти между спешните медици и хората, търсещи тяхната помощ, нарастващата вербална и физическа агресия, както и засилването на взаимното недоверие между страните. Данни от анкета сред медици сочат, че 42% са били обект на агресия, като 48% споделят, че това е ставало повече от един път. 81% посочват, че агресията най-често е вербална, а 19%, че са били обект на физическа агресия.

Проектът е разработен с активното съдействие на Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, който ще подкрепи проекта в дейностите, свързани с осигуряване на устойчивост на резултатите и въвеждане на добрите практики в системата за спешна медицинска помощ.